مراحل اخذCE-رونددریافتCE-پروسه دریافت نشانCE

مراحل اخذCE-رونددریافتCE-پروسه دریافت نشانCE

1396/2/25 تاریخ بروزرسانی

مراحل اخذCE-رونددریافتCE-پروسه دریافت نشانCE


مراحل اخذ گواهينامه CE:
1- مطالعه كامل محصول
2- شناسايي الزامات مربوطه
3- تشكيل پرونده فني
4- صدوراظهارنامه مطابقت
5- الصاق نشان CE
چند توصيه براي انتخاب موسسه صدورگواهي:
-قبل از انتخاب مرجع صدور CEحتما با كارشناساني كه توانايي ارايه مشاوره دراين خصوص رادارند مشورت نماييد.
-درقدم بعدي مطمئن شويد كه شركت موردنظراجازه ي صدور CEبراي محصول شمارا دردامنه كاري خودداشته باشددرغيراين صورت گواهينامه اي كه دريافت ميكنيدفاقداعتبارخواهدبود.
-از شركت منتخب خودبخواهيدكه كدچهاررقمي خودراكه باآن درسايت اتحاديه اروپا(ناندو) قابل شناسايي هستندرااعلام كنند.
شركت راهبردصنعت بابهره گيري ازحضورکارشناسانی مجرب وکارآزموده وباداشتن شناخت کامل از مقررات و الزامات مربوطه( Directives) و استانداردهاي اروپايي هماهنگ شده European harmonized standards
دريافت نشان CEرادر حداقل زمان ممکن و با هزینه های بسیار مناسب ممكن ساخته است.
تلفن هاي تماس :88249520-88484625
تلفن كارشناس مشاور:3730933-0939


مراحل اخذCE-رونددریافتCE-پروسه دریافت نشانCE

ندامحمدی نام آگهی دهنده :
021-88249520-88269730 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.rsa-group.org لینک آگهی :
کوی نصر آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll