صدور گواهی نامه های ایزو و آموزشی ( Oxford cert universal)

صدور گواهی نامه های ایزو و آموزشی ( Oxford cert universal)

1395/3/21 تاریخ بروزرسانی

صدور گواهی نامه های ایزو و آموزشی ( Oxford cert universal)

سیستمهای مدیریت کیفیت (استانداردها)
شرکت oxfordcert universalیک نهاد گواهی دهنده ی انگلیسی است که در سال 2010با تاسیس تنها شعبه ی رسمی خوددر آسیا بامرکزیت دفتر تهران موافقت نمود.
این شرکت کلیه ی خدمات ممیزی،ثبت و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی : ایزو9001 _ایزو14001_ایزو18001_ایزو22000_OHSAS _HACCP وسایرگواهینامه ها ،الصاق هولوگرام امنیتی به گواهینامه ها،ثبت شماره ی گواهی نامه در وب سایت OXFORDCERT UNIVERSAL جهت رد یابی آن توسط طرفین ذی نفع وارزیابی بر اساس چک لیست های نمره دهی شده و ارایه گواهی نامه های دارای گریدر انجام میدهد.
خدمات آموزشی این شرکت عبارتند از : برگزاری دوره های اختصاصی شده ،الصاق هولوگرام امنیتی به گواهی نامه ها،ثبت شماره ی گواهی نامه در وب سایت جهت رد یابی ، کاهش هزینه های آموزشی سازمانی از طریق ارایه راه حل های آموزشی کم هزینه به سازمانها خدمات استانداردسازی ،انجام بازرسی ها و ممیزی ها ،تسهیل فرایندارزیابی وانتخاب مشاور توسط سازمانها وبهبود ارایه ی خدمات مشاورین،کاهش هزینه های بازرسی سازمان، ثبت شماره ی کارت رتبه بندی وثبت شماره ی گواهی بازرسی یا گواهی نامه های انطباق با محصول در وب سایت جهت ردیابی تعدادی از خدمات گسترده ای است که این شرکت ارایه میدهد.

کارشناس :طالب زاده

وب سایت : www.oxfordcert.co.uk
تلفن همراه : 09383416260

صدور گواهی نامه های ایزو و آموزشی ( Oxford cert universal)

طالب زاده نام آگهی دهنده :
09383416260 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.armcert.com لینک آگهی :
میرداماد آقازاده فرد آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll