فروش کارتهای شرکت NI - National Instrument

فروش کارتهای شرکت NI - National Instrument

1396/5/16 تاریخ بروزرسانی

فروش کارتهای شرکت NI - National Instrument

فروش کارت های جمع آوری داده شرکت NI - National Instrument
فروش انواع کارت های ورودی آنالوگ
فروش انواع کارت های خروجی آنالوگ
فروش انواع کارت های ورودی دیجیتال
فروش انواع کارت های خروجی دیجیتال


تلفن تماس : 88594014-15
شماره همراه : 09214900950

قابل توجه اینکه شرکت National Instrument به دلیل اینکه یک شرکت آمریکایی می باشد هیچ گونه نمایندگی در ایران نداشته و این قطعات از دفاتر نمایندگی سایر کشور ها تهیه می شود.

PCI-4461 24-Bit, 204.8 kS/s, 2 Inputs/2 Outputs
PCI-4462 24-Bit, 204.8 kS/s, 4 Inputs
PCI-4472 8-Channel Dynamic Signal Acquisition Board
PCI-4472B 8-Channel, 24-Bit, Vibration-Optimized DSA
PCI-4474 4-Input, 102.4 kS/s, 24-Bit Dynamic Signal Acquisition
PCI-6010 Low-Cost 16-Bit, 200 kS/s, 16 Analog Input Multifunction DAQ
PCI-6013 Low-Cost 200 kS/s, 16-Bit, 16-Analog-Input Multifunction DAQ
PCI-6014 Low-Cost 200 kS/s, 16-Bit, 16 Analog Input Multifunction DAQ
PCI-6110 12-Bit, 5 MS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ
PCI-6111 12-Bit, 5 MS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ
PCI-6115 12-Bit, 10 MS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ
PCI-6120 16-Bit, 1 MS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ
PCI-6122 16-Bit, 500 kS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ
PCI-6123 16-Bit, 500 kS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ
PCI-6132 14-Bit, 2.5 MS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ
PCI-6133 14-Bit, 2.5 MS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ
PCI-6143 16-Bit, 250 kS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ
PCI-6154 16-Bit, 250 kS/s/ch, Channel-to-Channel Isolation
PCI-6220 16-Bit, 250 kS/s, 16 Analog Inputs
PCI-6221 16-Bit, 250 kS/s, 16 Analog Inputs
PCI-6224 16-Bit, 250 kS/s, 32 Analog Inputs
PCI-6225 16-Bit, 250 kS/s, 80 Analog Inputs Multifunction DAQ
PCI-6229 16-Bit, 250 kS/s, 32 Analog Inputs
PCI-6230 16-Bit, 250 kS/s, 8 Analog Inputs, Bank Isolation
PCI-6232 16-Bit, 250 kS/s, 16 AI, 24 V DIO Sourcing, Bank Isolation
PCI-6233 16-Bit, 250 kS/s, 16 AI, 24 V DIO Sinking, Bank Isolation
PCI-6236 16-Bit, 250 kS/s, 4 Analog Inputs (±20 mA), Bank Isolation
PCI-6238 16-Bit, 250 kS/s, 8 Analog Inputs (±20 mA), Bank Isolation
PCI-6239 16-Bit, 250 kS/s, 8 Analog Inputs (±20 mA), Bank Isolation
PCI-6250 16-Bit, 1 MS/s (Multichannel), 1.25 MS/s (1-Channel)
PCI-6251 16-Bit, 1 MS/s (Multichannel), 1.25 MS/s (1-Channel), 16 Analog Inputs
PCI-6254 16-Bit, 1 MS/s (Multichannel), 1.25 MS/s (1-Channel), 32 Analog Inputs
PCI-6255 16-Bit, 1.25 MS/s(max), 750 kS/s(scanning), 80 Analog Inputs


تلفن تماس : 88594014-15
شماره همراه : 09214900950PCI-6259 16-Bit, 1 MS/s (Multichannel), 1.25 MS/s (1-Channel), 32 Analog Inputs
PCI-6280 18-Bit, 500 kS/s (Multichannel), 625 kS/s (1-Channel), 16 Analog Inputs
PCI-6281 18-Bit, 500 kS/s (Multichannel), 625 kS/s (1-Channel), 16 Analog Inputs
PCI-6284 18-Bit, 500 kS/s (Multichannel), 625 kS/s (1-Channel), 32 Analog Inputs
PCI-6289 18-Bit, 500 kS/s (Multichannel), 625 kS/s (1-Channel), 32 Analog Inputs
PCI-6503 24 lines (5 V/TTL) static I/O in 8-bit ports, 2.4 mA
PCI-6508
PCI-6509 Low-Cost, High-Current, 96 Ch, 5 V TTL/CMOS Digital I/O
PCI-6510 Low-Cost 37-Pin Industrial Digital Input -- 30 V, Bank-Isolated 32 Sink/Source Inputs
PCI-6511 Low-Cost Industrial Digital Input -- 30 V, Bank Isolated ,64 Sink/Source Inputs
PCI-6512 Low-Cost Industrial Digital Output -- 30 V, Bank-Isolated , 64 Source Outputs
PCI-6513 Low-Cost Industrial Digital Output -- 30 V, Bank-Isolated , 64 Sink Outputs
PCI-6514 Low-Cost Industrial Digital I/O -- 30 V, Bank-Isolated ,32 Inputs, 32 Source Outputs
PCI-6515 Low-Cost Industrial Digital I/O -- 30 V, Bank-Isolated , 32 Inputs, 32 Sink Outputs
PCI-6516 Low-Cost 37-Pin Industrial Digital Source Output -- 30 V, Bank-Isolated ,32 Source Outputs
PCI-6517 Low-Cost 37-Pin Industrial Digital Output -- 30 V, Bank-Isolated , 32 Sink Outputs
PCI-6518 Low-Cost 37-Pin Industrial Digital I/O -- 30 V, Bank-Isolated , 16 Inputs, 16 Source Outputs
PCI-6519 Low-Cost 37-Pin Industrial Digital I/O -- 30 V, Bank-Isolated , 16 Inputs, 16 Sink Outputs
PCI-6520 8 Mechanical Relay Outputs, 8 Ch-Ch Isolated Digital Inputs
PCI-6521 150 V Mechanical Relay Outputs, 30 V Digital Inputs
PCI-6528 Industrial Digital I/O - 24 Input, 24 Output, Channel-Channel Isolated
PXI-6529 Industrial Digital I/O - 48 Inputs, Channel-Channel Isolated


تلفن تماس : 88594014-15
شماره همراه : 09214900950PCI-6601
PCI-6602
PCI-6624
PCI-6703
PCI-6704
PCI-6711
PCI-6713
PCI-6715
PCI-6722
PCI-6723
PCI-6731
PCI-6733
PCI-7811R
PCI-7813R
PCI-7841R
PCI-7842R
PCI-7845R
PCI-7846R
PCI-7851R
PCI-7852R
PCI-7853R
PCI-7854R
PCI-7855R
PCI-7856R

قابل توجه اینکه شرکت National Instrument به دلیل اینکه یک شرکت آمریکایی می باشد هیچ گونه نمایندگی در ایران نداشته و این قطعات از دفاتر نمایندگی سایر کشور ها تهیه می شود.

-فروش کارت NI-کارت DAQ-کارت جمع اوری داده-کارت دیتا اکوزیشن-کارت National Instrument-کارت Advantech
فروش کارتهای شرکت NI - National Instrument
تلفن تماس : 88594014-15
شماره همراه : 09214900950

فروش کارتهای شرکت NI - National Instrument

داده پردازان نام آگهی دهنده :
02188594014-15 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.dphi.ir لینک آگهی :
تهران - یوسف آباد - خیابان بیستون - پلاک 73 - واحد 7 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll