تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS-PLS-LISREL-AMOS

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS-PLS-LISREL-AMOS

1395/3/28 تاریخ بروزرسانی

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS-PLS-LISREL-AMOS

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS-PLS-LISREL-AMOS
انجام آزمونهای پارامتری و ناپارامتری
معادلات ساختاری- رگرسیون - تحلیل مسیر- تحلیلهای عاملی- همبستگی و ...
بعد از تکمیل و تحویل و تایید شما هزینه دریافت می شود
09351323950 عیوضی

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS-PLS-LISREL-AMOS

09351323950 نام آگهی دهنده :
09351323950 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
تهراان آدرس :
10 ریال قیمت :

loader

Scroll