ارائه آموزش و مشاوره سيستم های مديريت کيفيت

ارائه آموزش و مشاوره سيستم های مديريت کيفيت

1396/4/4 تاریخ بروزرسانی

ارائه آموزش و مشاوره سيستم های مديريت کيفيت

مشاوره و ارائه آموزشهای اصول و مبانی مستند سازی سيستم مديريت کيفيت درتوليد و ارائه خدمات ، مشاوره و آموزش برای کسب گواهی ISO9001 ، مشاوره ارتقاء به استانداردهای ISO9001:2015 و ISO/TS16949:2016 ، آموزش اصول و مبانی مديريـت ، ارائه مبانی مديريت کيفيت فراگير TQM و مدل تعالی سازمانی ، برنامه ريزی و مشاوره بهره وری عمليات بمنظور ارتقاء ارزش افزوده و کاهش هزينه ها و اتلاف ، مميزی و عارضه يابی سيستمهای کسب و کار ، ارائه تکنيکهای کاربردی در سيستم مديريت کيفيت خودرو سازی ;تحليل سيستمهای اندازه گيری(MSA) ، طراحی آزمايشات (DOE) ، کنترل فرايند آماری(SPC) ، فرايند تائيد قطعه توليدی (PPAP) ، طرحريزی پيش هنگام کيفيت محصول (APQP) ، گسترش عملکرد کيفيت (QFD) ، پنج سين کيفيت (5S) ، هزينه های کيفيت (COQ) ، تحليل حالات خرابی و آثار بالقوه آن (FMEA) ، ضد خطا سازی (پوکايوکه) و بهبود تطبيقی ( بنچ مارکينگ) ، همچنين مشاوره و آموزش به منظور پياده سازی بهبود مستمر ، تکنيکهای حل مسئله ، تدوين استراتژی سازمانی و اجرای اصول مديريت منابع انسانی به شيوه نوين در محل کار . کد تماس شما 8100 .

ارائه آموزش و مشاوره سيستم های مديريت کيفيت

پژمان غيوری نام آگهی دهنده :
09123856100 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll