تجهیزات دینستار

تجهیزات دینستار

1394/2/5 تاریخ بروزرسانی

تجهیزات دینستار

تجهیزات دینستار Dinstar
ِDAG1000-4O/4S
DAG1000-8O/8S
DAG2000-16O/16S
DAG2000-24S
DAG2000-32S
E1 VoIP Gateway
سازگار با استریسک
www.FARATelecom.com

تجهیزات دینستار

تهرانی نام آگهی دهنده :
88967309 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://www.faratelecom.com لینک آگهی :
خیابان فاطمی آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll