مشارکت در ساخت و پیش فروش

مشارکت در ساخت و پیش فروش

1396/7/30 تاریخ بروزرسانی

مشارکت در ساخت و پیش فروش

گروه وکلای مجرب و متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی آماده ارائه هرگونه مشاوره تخصصی در زمینه تنظیم قراردادهای پیش فروش می باشد.
• تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت در قالب های گوناگون
• تنظیم قراردادهای پیش فروش آپارتمان در قالب های گوناگون
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در فسخ و اقاله قراردادهای پیش فروش
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در اجرای آرای داوری و ابطال آرای داوری
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در فسخ و اقاله قراردادهای مشارکت در ساخت
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در حل و فصل اختلافات از طریق داوری و حکمیت
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در الزام به انتقال سند مالکیت مشاعی و تخلیه علیه مالک
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در مطالبه خسارت قراردادی و تأخیر در ایفای تعهدات و وجه التزام
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در خلع ید، تخلیه، تصرف عدوانی موضوع قراردادهای مشارکت در ساخت
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در مطالبه خسارت قراردادی و تأخیر در ایفای تعهدات و تأخیر در تأدیه و وجه التزام
• وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت، اخذ پایان کار و وصورت مجلس تفکیکی علیه سازنده

مشارکت در ساخت و پیش فروش

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی نام آگهی دهنده :
88543084 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll