تعيين مدول الاستيسيته

تعيين مدول الاستيسيته

1396/2/1 تاریخ بروزرسانی

تعيين مدول الاستيسيته

تعيين مدول الاستيسيته
شيب قسمت خطي در ابتداي منحني مدول الاستيسيته يا مدول يانگ معيار سنتي ماده است. هر چه اين مدول بزرگ‌ تر باشد، کرنش الاستيک ناشي از اعمال يک تنش معين، کم تر است. مدول براي محاسبه خميدگي تيرها و ساير اجزا لازم به کار ميرود و در طراحي بسيار مهم است.

توسط نيرو هاي اتصال بين اتم‌‌ ها تعيين مي‌ شود. چون اين نيرو ها نمي ‌توانند بدون تغيير ماهيت اصلي ماده تغيير کنند .

تعيين مدول الاستيسيته

کیمیاگران جوان نام آگهی دهنده :
021-66432060 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll