کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

1396/4/23 تاریخ بروزرسانی

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI
مولفان: سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، سارا کاویانی، عطرین ابراهیمی
تلفن سفارش : 09382252774-07132341477
آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 موسسه چشم انداز
پست الکترونیک:

وب سایت:
www.gisland.org

فهرست مطالب ♦
فصل اول
مواد و روش ها در مقالات علمی
1-1 مقدمه
1-2 مواد و روش‌ها (MATERIALS AND METHODS)
1-2-1 معرفی پروژه
1-2-2 روش شناسی
1-2-2-1 تفاوت طرح تحقیق (RESEARCH DESIGN) و روش تحقیق (RESEARCH METHOD) در مقاله نویسی
1-2-3 ابزار پژوهش
1-2-4 جامعه پژوهش
1-2-5 محدوده و محدودیت ها
1-3 شکل ارائه اطلاعات روش شناختی
1-4 سازماندهی مواد و روشها
1-4-1 چند نکته در نگارش مواد و روش ها:
1-5 نتایج یا یافته ها (RESULTS/ FINDINGS)
1-5-1 ساختار نتایج یا یافته ها
1-5-1-1 یافته ها و نتایج توصیفی
1-5-1-2 یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی
1-5-2 ارائه نتایج یا یافته ها
1-5-2-1 ارائه نتایج به صورت جدا
1-5-2-2 ارائه نتایج به صورت مجتمع
1-5-3 چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها
1-6 بحث (DISCISSION)
1-6-1 ساختار بحث و نتیجه گیری
1-7 روش انجام پروژه های آماری
1-7-1 مشورت با نخبگان و کارشناسان
1-7-2 بیان اهداف موضوع
1-7-3فرضیه سازی
1-7-4 جمع آوری داده ها:
1-7-5 طبقه بندی داده ها
1-7-6 اننخاب روش
1-7-7 انتخاب نرم افزار
1-7-8وارد کردن داده ها
1-7-9 بازسازی داده ها
1-7-10 تجزیه و تحلیل داده ها
1-7-11 نمایش
1-7-12 تصمیم گیری و مدلسازی
1-8 نقش آمار در مراحل اساسی پژوهش علمی
فصل دوم
2-1 ابزار جمع آوری اطلاعات (RESEARCH TOOLS):
2-1-1 استفاده از اطلاعات و مدارک موجود
2-1-2 مشاهده
2-1-3 مصاحبه
2-1-4 پرسشنامه
2-1-4-1 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه
2-1-4-2 طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا
2-1-5 استفاده از امکانات آزمایشگاهی
2-2 جمع آوری دادهها
2-3 جمعیت (جامعه) آماری
2-4 نمونه آماری
2-4-1 نحوه محاسبه حجم نمونه آماری
2-4-2 نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان
2-4-3 نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری
2-5 آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری
2-5-1 نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی
2-5-2 نمونه گیری خوشه ای
2-5-3 نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی
2-5-4 نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه
2-6 روایی پرسش نامه
2-7 پایایی پرسش نامه
فصل سوم
آمار توصیفی
3-1 آمار توصیفی (DESCRIPTIVE STATISTICS)
3-2 جمعیت
3-3 نمونه
3-4 صف منظم داده ها
3-5 شاخص های مرکزی(MEASURES OF CENTRAL TENDENCY)
3-5-1 میانگین
3-5-1-1 میانگین حسابی(ARITHMETIC MEAN)
3-5-1-2 میانگین وزنی(WEIGHTED MEAN)
3-5-1-3 میانگین هندسی(GEOMETRIC MEAN) 77
3-5-1-4 میانگین همساز(توافقی) (HARMONIC MEAN)
3-5-2 میانه (MEDIAN)
3-5-3 مد (MODE)
3-6 شاخص های پراکندگی(COEFFICIENT OF DISPERSION)
3-6-1 دامنه تغییرات
3-6-2 انحراف چارکی
3-6-3 انحراف متوسط
3-6-4 واریانس
3-6-5 انحراف معیار:(STANDARD DIVESION)
3-7 نمودارها(DIAGRAMS)
3-7-1 نمودار پراکنش(SCATTER PLOT)
3-7-2 نمودار میله ای(BAR GRAPH)
3-7-3 نمودار مستطیلی- هیستوگرام(HISTOGRAM)
3-7-4 نمودار چندبر فراوانی(پلیگون)
3-7-5 نمودار دایرهای(PIE DIAGRAM)
3-7-6 نمودار پارتو
3-8 جداول در آمار توصیفی
3-8-1 جدول توزیع فراوانی(FREQUENCY TABLE)
فصل چهارم
4-1 آمار استنباطی
4-2 احتمال
4-3 به کار گيري تئوري احتمالات در استنباط آماري
4-3-1 آزمون فرض
4-4 آزمون‌های آمار استنباطی
4-4-1 آزمون‌های پارامتریک آمار استنباطی
4-4-2 آزمون‌های ناپارامتریک آمار استنباطی
4-4-3 خلاصه آزمونهاي پارامتريک
4-4-4 خلاصه آزمونهاي ناپارامتريک
4-5 رگرسیون
4-5-1 متغیر وابسته و متغیر مستقل
4-5-2 رگرسیون خطی ساده
4-5-3رگرسیون خطی چندگانه
4-6 همبستگی
4-6-1 مقدار همبستگی
فصل پنجم
5-1 معرفی نرم افزارهای آماری
5-2 نرم افزار SPSS
5-3 نرم افزار MINITAB
5-3-1 قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار MINITAB
5-3-2 تحلیل‌های آماری با نرم افزار متلب(MATLAB)
5-4 نرم‌افزار SAS
5-5 نرم افزار R
5-6 نرم افزار PHSTAT
5-7 نرم افزار SIGMAPLOT
5-8 نرم افزار S PLUS
5-9 نرم افزار DE
5-10 نرم افزار PQ METHOD
5-11 نرم افزار STATISTICA
5-12 مقایسه نرم افزارهای آماری پرکاربرد
فصل ششم
تکنیک های آماری در SPSS
6-1 آمار توصیفی
6-2 رسم نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال برای تشخیص نرمال بودن دادهها
6-3 روش تحلیلی
6-4 کاربرد استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شایپرو ویلک
6-5 نمودار ساقه و برگ
6-7 نمودار Q-Q PLOT
6-8 تبدیل باکس – کاکس در SPSS
6-9 شدت همبستگی
6-10 ملاحظات انتخاب مدل در رگرسیون چند گانه
6-11آزمون مقایسه میانگین در دو گروه مستقل
6-12 آزمون مقایسه میانگین در گروه جفتی
6-13آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) در SPSS
6-14 تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر (ANOVA WITH REPEATED MEASURE)
فهرست منابعکتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

موسسه علمی چشم انداز نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll