پکیج آموزشهای Git, GitHub, GitLab با 70% تخفیف

پکیج آموزشهای Git, GitHub, GitLab با 70% تخفیف

1397/2/18 تاریخ بروزرسانی

پکیج آموزشهای Git, GitHub, GitLab با 70% تخفیف

پکیج آموزشهای Git, GitHub, GitLab با 70% تخفیف

این پکیج مجموعه ای است از همه دوره های گیت ، گیت هاب و گیت لب وب سایت فرین سافت که از میان فیلم های وب سایت Lynda, Tuts+, PluralSight, Oreilly, PacktPub و . . . با تخفیف ویژه عرضه می شوند.

اطلاعات تماس :
05138460703
05138460704

https://farinsoft.ir/git-github-gitlab/

PluralSight Build or Contribute to Documentation with a Git-based Workflow
• Udemy Git with GitHub Bootcamp & Integration with popular IDEs
• WintellectNOW GitHub for Windows Users
• PacktPub Git Complete
• Udemy StoneRiver Learning Starting with Git & GitHub
• Lynda Dreamweaver: Working with Git Version Control
• آموزش Lynda Source Code Control in .NET with Git Using SourceTree
• آموزش Udemy Git understanding and practice without command
• آموزش Udemy Git Going Fast: One Hour Git Crash Course
• آموزش Udemy Complete Git and GitHub Masterclass : Beginner to Git Expert
• آموزش Udemy Git for WordPress Developers
• آموزش Udemy LinuxAcademy Git Quick Start
• آموزش Udemy LinuxAcademy Git and Git lab - Start to Finish
• آموزش Tutsplus Gitlab
• آموزش WintellectNow Visual Studio Git and GitHub
• آموزش WintellectNow Git and Visual Studio Online
• آموزش Tutsplus Git Basics: States
• آموزش Tutsplus Git Basics: Git Rebase Mixtape
• آموزش Udemy Introduction to Git and GitHub for Beginners
• آموزش PacktPub Mastering Git
• آموزش Udemy Introduction to using Git
• آموزش LiveLessons Git Essentials
• آموزش Tutsplus Git Basics: Reset
• آموزش Code School Git Real 2
• آموزش PluralSight Mastering Git
• آموزش Udemy Git Advanced Series 1-10 Complete
• آموزش Oreilly Learning Path : GitHub
• آموزش PluralSight Integrating Node Applications with GitHub
• آموزش Udemy OC - Manage your code with Git and GitHub
• آموزش PHP Academy - Git & GitHub

اطلاعات تماس :
05138460703
05138460704

https://farinsoft.ir/git-github-gitlab/

digital tutors cg101 texturing,canon digital slr چیست,دانلود git basics,آموزش نصب git,آموزس تصویری گیت,the digital hack academy,github,git for visual studio,آموزش تصویری گیتار الکترونیک,آموزش گیتار کلاسیک,advanced git tips and tricks,آموزش github,آموزش آنلاین گیتار الکتریک,مبانی git,lynn langit,github چیست؟,گیت وی fxo fxo,exploring digital photography,گیتار,شروع کار با git

پکیج آموزشهای Git, GitHub, GitLab با 70% تخفیف

شرکت فرین نام آگهی دهنده :
09017193040 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll