شبيه سازي مقالات با جواب دقيق و گزارشكار

شبيه سازي مقالات با جواب دقيق و گزارشكار

1395/4/25 تاریخ بروزرسانی

شبيه سازي مقالات با جواب دقيق و گزارشكار

1- شبيه سازي مقالات زير ، با جواب كاملا دقيق به همراه گزارش كار :

• روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژ شبکه توزیع شعاعی
Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• كنترل سرعت ماشين هاي با مغناطيس دائم
Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine Powered by an Inverter Voltage Moment Approach
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• مقايسه PSS ، SVC وStatcom براي ميراسازي نوسانات سيستم قدرت
Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• نگرشي بر طراحی PSSبرای بهبودپایداری گذراازطریق میراکردن اضافی فرکانس های پایین معمولی
An Approach to PSS Design for Transient Stability Improvement through Supplementary Damping of the Common Low-Frequency
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)


• طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت(PSS) با NSGA وبا كمك كنترل فازي
Design an Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based on Fuzzy Logic Principle
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• طراحي پايدار ساز سيستم قدرت در مد گسسته با كنترلر فازي
A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• طراحي كنترل – بار فركانس(LFC) با بهینه سازی انبوه ذره (PSO) در يك سيستم قدرت
Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• تحليل كامل و دقيق يك سيستم قدرت با استفاده از مت پاور(MATPOWER)
Power System Analysis Courses using MATPOWER
(به همراه فايل شبيه سازي شده و جواب كاملا دقيق و منطبق با مقاله)
• تلاقي ماتريس ها بر اساس روش LMP( الگوريتم و كاربرد )
Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm and Applications
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده به صورت كاملا دقيق)

• كنترل گشتاور موتورهاي DC بدون جاروبك با كاهش جريان راه اندازي توسط كنترل فازي
Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drives with Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller
(به همراه فايل شبيه سازي شده و جواب كاملا دقيق و منطبق با مقاله )
• الگوريتم PSO در سيستم هاي مقاوم فازي هم راستا با كنترلر توزيع شده
Particle Swarm Optimization of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• آناليز عدم تمركز بر كنترل بار – فركانس و تنظيم آن براي نواحي چند گانه سيستم قدرت
Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• تحليل پايداري سيستم قدرت با توجه به محدوديت هاي خروجي AVR و PSS
Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• طراحي پايدارساز سيستم قدرت (PSS) براي سيستم تك ماشينه متصل به شين بينهايت با روش كنترل مد لغزشي(Sliding Mode)
به همراه گزارش كار كامل و فايل دقيق شبيه سازي شده و فايل پاورپوينت براي ارائه
Relay-Free Sliding Mode Control Technique based Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

2- شبيه سازي انواع ماشين ها در حالت گذرا و دائم :
ماشين هاي جريان مستقيم(DC) شامل منحني هاي گشتاور(الكتريكي –مكانيكي يا بار) – جريان و ولتاژ آرميچر –جريان و ولتاژ تحريك - سرعت براي هريك از ماشين هاي زير:
• شنت(Shunt)
• سري (Series)
• خود تحريك يا تحريك مستقل(Self_excited)
• كمپوند شنت كوتاه(Short_Compound)
• كمپوند شنت بلند(Long_Compound)
• مغناطيس دائم(PM –Permanent magnet)
ماشين هاي جريان متناوب (AC) شامل منحني هاي دقيق گشتاور(الكتريكي –مكانيكي يا بار) – جريان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوري – سرعت براي هريك از ماشين هاي زير :
• ماشين القايي (induction_machine)
• ماشين بدون جاروبك (brushless_machine- در دوحالت كاركرد عادي و تغيير ناگهاني بار
• ماشين سنكرون(synchronous machine) براي ژنراتورهاي آبي و ژنراتورهاي بخار – براي هركدام ، در دوحالت كاركرد عادي و تغيير ناگهاني بار
همچنين شبيه سازي هايي کاملا منطبق با کتاب تئوری جامع ماشین نوشته کروس یا کروز(Paul C. Krause
3- پروژه های درس بهره برداری سیستم های قدرت
پخش بار اقتصادي بار(Economic Dispatch) با روش هاي زير همراه با تلفات و بدون تلفات :
• به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method
• به روش گرادیان نوع اول (First Gradient Method)
• به روش گرادیان نوع دوم (Second Gradient Method)
• به روش نیوتن (Newton’s Method)
• به روش دینامیکی (Dynamic Programming)
• قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))
• پخش بار احتمالي(Probability Dispatch)

پخش بار (Load Flow) به روش هاي مختلف :
• به روش پخش بار DC (DC Method)
• به روش پخش بار نيوتن رافسون ( Newton Raphson Method )
• به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method )
• به روش پخش بار مجزاي سريع ( Fast Decoupled Method )
• به روش پخش بار گوس سايدل – گوس سيدل ( Gauss–Seidel method)
• به روش پخش بار DC (DC Method)
• قابليت اطمينان در سيستم قدرت
شبيه سازي كنترل خودكارتوليدباسيمولينك باكنترل اوليه-ثانويه ( AGC )
• همچنين شبيه سازي هايي کاملا منطبق با کتاب توليد ،بهره برداري وكنترل در سيستم هاي قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-wollenberg)
4- پروژه درس كيفيت توان (Power Quality)
• ناحيه آسيب پذيري (vulnerability)شبيه سازي شده با Digsilent
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

5- پروژه هاي درس رله و حفاظت پيشرفته- رله وحفاظت ديجيتال
(Advanced Protection Relay)
• بررسي اثر DVR بر روي حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on DVR

(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• بررسي اثر Statcom بر روي حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM

(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• توليد پراكنده و اثرات آن بر روي حفاظت هاي اضافه جريان سيستم توزيع
In distribution DG's and they Effect in Overcurrent Protection
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
6- پروژه هاي درس كنترل توان راكتيو (Reactive Power Control )–
ادوات فكتس(FACTS)
• طراحی و شبیه سازی UPQC جهت بهبود کیفیت توان و انتقال انرژی باد به شبکه
Design and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
• مديريت توان راكتيو در سيستم هاي قدرت نامنظم با توجه به پايداري ولتاژ با الگوريتم ( PSO )
REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

7- ترجمه كتاب : كاربرد كنترل مقاوم در سيستم قدرت
Robust Control in Power Systems ) )
نويسندگان : بیکاش پال و بالارکو چادهوری
(BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI )
شبيه سازي يك كنترل بار –فركانس(LFC) در سيستم قدرت و مقايسه آن با كنترل مقاوم همراه با تحليل دقيق آن در دياگرام هاي بود (بد) و مكان هندسي ريشه ها (Bode & Rlocus )
Robust analysis and design of load frequency controller for power systems
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق و فايل پاورپوينت جهت ارائه )
8- طراحی کنترل کننده مقاوم، برای موتور مغناطیس دائم سنکرون
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

9- تعيين ضرائب PID با كمك روش زيگلر نيكولز( ziegler-nichols_PID )
به همراه فايل شبيه سازي شده يك پروسه هاي صنعتي(فلومتر و...)
به همراه گزارش كار كامل
10- تعيين ضرائب PID با كمك روش فيشر( Fisher_PID ) به همراه فايل شبيه سازي شده پروسه هاي صنعتي (فلومتر و...)به همراه گزارش كار كامل

11- شبيه سازي توربين بادي با كمك نرم افزار FAST
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

12- شبیه سازی ژنراتور سنکرون به همراه سیستم انتقال و شین بی نهایت
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

13- شناسايي سيستم¬ها :
• شناسايي سيستم¬ها با استفاده از روش نيوتون (لونبرگ-ماركواردت)
• طراحي كنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيك
• توليد سيگنال¬هاي گسسته¬ي PRBS
• شناسایی سیستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسی
• شناسایی سیستم متغییر با زمان با روش RLS برای یک ژنراتورسنکرون
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

14- شبيه سازي توربين هاي بخار و آّبي به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator)، گاورنر(Governor) ، سيستم تحريك(Exciter) ، بار (Load)،
با/بدون پايدارساز سيستم قدرت (With / without PSS)
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
15- شبيه سازي هاي كتاب كندور (Kondur)
16- شبيه سازي مدل هفرون –فيليپس ((Heffron & Phillips
به همراه گزارش كار كامل كامل و جواب دقيق
• محاسبه ضرایب K1 تا K6 برای مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
17- تحلیل مدهای پیچشی در سیستم هاي قدرت(Mode torsional (
Analysis Torsional Mode in power system
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
18- مدل سازي AVR در سيستم قدرت
AVR Modeling in power system
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
19- ترجمه يك كتاب درمورد سلول هاي خورشيدي ( Solar Cell )
و سيستم هاي فتوولتائيك (Photovoltaic )

20- ارزيابي امنيت استاتيكي سيستم قدرت به كمك MACHINES SUPPORTVECTOR(SVM)
• ارزيابي امنيت شبكه سيستم قدرت
• ماشين هاي بردار پشتيبان(SVM ) به همراه فايل هاي MATLAB
• استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR براي بدست آوردن حالت سيستم قدرت

21- مقاله بازار برق با عنوان :
راه حل هاي پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق
A demand response based solution for LMP management in power markets
(به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

شبيه سازي مقالات با جواب دقيق و گزارشكار

مصطفي نام آگهی دهنده :
09171077665 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
mostafazare65@gmail.com لینک آگهی :
شيراز آدرس :
2000000 ریال قیمت :

loader

Scroll