نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری

نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری

نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری

نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری تراز سامانه اين شرکت داراي ويژگي ها و قابليت هاي ذيل مي باشد :
 امکان تعريف چندين دبيرخانه مجزا در نرم افزار دبيرخانه
 امکان طبقه بندي نامه ها در نرم افزار دبيرخانه


********** نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری **********


 امکان تعيين فوريت براي نامه ها در نرم افزار دبيرخانه
 امکان تعريف شيوه هاي دريافت در نرم افزار دبيرخانه


********** نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری **********


 امکان تعريف متن پاراف هاي پيش فرض در نرم افزار دبيرخانه

 امکان تعريف فرمت کددهي نامه ها در هر دبيرخانه


********** نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری **********


 امکان ثبت نامه هاي وارده و صادره و اسکن نامه هاي ثبت شده و الصاق هر گونه ضميمه با هرگونه فرمت دلخواه کاربر به نامه امکان ارجاع نامه هاي وارده و يا صادره به چندين نفر در نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری

 امکان تعريف رويه و تعداد مراحل نامحدود براي هر رويه در نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری

 امکان ثبت درخواست هاي مختلف از قبيل فراموشي کارت ، مرخصي ، ماموريت ، صدور گواهي و ... و پيگيري آنها به صورت کارتابلي

********** نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری **********


 امکان ثبت نامه داخلي در ننرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری
و پيگيري آن به صورت کارتابلي
 امکان کارتابلي کردن انواع سندهاي موجود در کليه نرم افزار ها

********** نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری **********


 قابليت پيگيري نامه ها
 قابليت گزارش گيري از کليه نامه ها
 امکان تهيه گزارشات ماتريسي و انتقال گزارشات به کليه زير سيستم هاي Office

نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری
نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری
نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری

نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداری

----- نام آگهی دهنده :
88662021 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.tarazgroup.com لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll