نرم افزار انبار

نرم افزار انبار

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

نرم افزار انبار

نرم افزار انبار

نرم افزار انبار و حسابداري انبار تراز سامانه با قابليت هاي ذيل هم اکنون در بسياري از شرکت هاي توليدي و صنعتي ، خدماتي و پيمانکاري اعم از دولتي و خصوصي نصب و راه اندازي شده است :
 امکان تعريف کالا ، انواع کالا ، گروه ، مکان استقرار ، واحد فرعي و بارکد براي هر کالا
 امکان تعيين حداقل و حداکثر و ساير ويژگيهاي مربوط به کالا
 قابليت تعريف تعداد نامحدود انبار و مشخص کردن کالاهاي مربوط به انبار

****************** نرم افزار انبار *********************

 امکان گروه بندي کالا و قيمت گذاري هر گروه به روش ميانگين ، Fifo و Lifo
 امکان ثبت کليه درخواست هاي مواد و کالا در انبار
 امکان ثبت اسناد انبار به صورت عمومي ، پروژه اي ، اماني و انبار به انبار

****************** نرم افزار انبار *********************

 قابليت صدور حواله فروش براساس مجوز خروج کالا و فاکتور فروش
 قابليت کنترل عمليات انبار گردانيء صدور تگ انبار گرداني و صدور اضافات و کسورات انبارگرداني
 قابليت کنترل موجودي انبار در اسناد صادره

****************** نرم افزار انبار *********************

 قابليت انتقال کليه اسناد وارده و صادره به نرم افزار انبار
 قابليت گزارش گيري به تفکيک انبار به صورت تعدادي و ريالي در سطح گروه
 قابليت گزارش خريد به تفکيک تامين کننده ،مصرف توليد براساس مراکز هزينه و مراکز پروژه، فروش براساس مشتري و کالا

****************** نرم افزار انبار *********************

 قابليت گزارش خريد به تفکيک تامين کننده و کالا
 گزارش مصرف توليد براساس مراکز هزينه و مراکز پروژه
 گزارش فروش براساس مشتري و کالا
 گزارش کاردکس کالا و تفکيک کالاهاي کم مصرف و پر مصرف


****************** نرم افزار انبار *********************


امکان محدوده گزاريهاي متنوع در کليه گزارشات
 امکان تهيه گزارش کاردکس کالا و تفکيک کالاهاي کم مصرف و پر مصرف و خريد فصلي جهت ارائه به اداره دارايي
 امکان تهيه گزارشات ماتريسي و انتقال گزارشات به کليه زير سيستم هاي Office

نرم افزار انبار
نرم افزار انبار
نرم افزار انبار

نرم افزار انبار

----- نام آگهی دهنده :
88662021 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.tarazgroup.com لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll