منتشر شد- معامله گر منظم

منتشر شد- معامله گر منظم

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

منتشر شد- معامله گر منظم

منتشر شد: معامله گر منظم
شناسنامه کتاب:
نام کتاب: معامله گر منظم (توسعه نگرش کسب سود در بازارهای مالی، بورس، فارکس)
نوشته: مارک داگلاس
ترجمه: محسن جعفری
ویراست:مهدی حبیب الهی 1360 /
صفحه آرایی: دریچه نو
طرح جلد: محمدعلی بیگدلی
ناشر: دریچه نو
بت چاپ: اول، زمستان 1389
شمارگان: 2000 نسخه
شابک: 3-32-9945-964-978
توزیع: سمت نو www.samteno.ir
حق چاپ و نشر محفوظ است
فهرست
حرف اول
شروع
بخش اول
مقدمه
1 چرا اين کتاب را نوشته ام
2 چرا يک متد فكري جديد بخش دوم طبيعت، معامله از ديدگاه روان شناختي
3 حق هميشه با بازار
4 محيطي با پتانسيل نا محدود براي سود و ضرر
5 قيمت ها هميشه بدون محدوه معيني در حركت
6 بازار يک محيط پويا
7 در بازار پويا، دلايل حركت بازار نامشخص
8 سه مرحله براي تبديل شدن به يك معامله گر موفق بخش سوم ساختن يک چهارچوب را براي درک خودمان
9 درك ماهيت رواني بازار
10 چگونه خاطرات، وابستگي ها، و باورها فضاي فكري ما را مديريت مي كنند
11 چرا بايد انعطاف پذيري را بياموزيم
12 پويايي در دستيابي به اهداف
13 مديريت انرژي فكري
14 فنوني براي تغييرات موثر بخش چهارم چگونه يك معامله گر منظم شويم
15 روان شناسي تغييرات قيمت
16 مراحل موفقيت
17 پايان

توزیع: سمت نو www.samteno.ir
تلفن: 09357749274
کتابسرای اینترنتی سمت نو: www.samteno.ir

منتشر شد- معامله گر منظم

----- نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll