پک ها ی اموزشی رباتیک باتخفیف ویژه درروبوفا

پک ها ی اموزشی رباتیک باتخفیف ویژه درروبوفا

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

پک ها ی اموزشی رباتیک باتخفیف ویژه درروبوفا

شرکت روبوفا پک های اموزشی خودرادراختیار شمادانش اموزان ودانشجویان فعات که درزمینه ی رباتیک فعالیت دارندقرار داده تا با کمک این بسته های اموزشی وبافعالیت ونبوغ خودبتوانندابتکارات ونواوری ها ی جدیدی ابداع وذهن وافکارخودرابااین بسته هاتقویت کنند.بسته های اموزشی باکمترین هزینه شامل :نانو،نجوم،سازه های ماکارونی،پروازی،برنامه نویسی هستند.بفکرچه هستید؟اقدام کنیدواین فرصت راازدست ندهید.کودکان وفرزندان شماامیداینده کشورعزیزمان هستند.گلهای خودراشکوفاکنیدتابتوانندباابتکارات خلاقانه ای ذهن خودراهرچه بهترتقویت واینده کشورمان راتضمین کنند.
ارتباط تلفنی:
09165533562
09165449419
06642313360
وب سایت شرکت:
www.robofa.ir

پک ها ی اموزشی رباتیک باتخفیف ویژه درروبوفا

----- نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll