درمان کم خونی

درمان کم خونی

1397/2/5 تاریخ بروزرسانی

درمان کم خونی

تعریف گرده گل:
تعاريف فراواني از خواص شگفت انگيز گرده براي مصرف در تغذيه انسان شده است. بي شک گرده بعلت داشتن پروتئين باال و مقاديري از مواد
معدني، ويتامين ها و چربي ها، يک ماده مغذي است و همانطور که به همراه شهد، تنها غذاهاي زنبوران عسل را تشکيل مي دهند، قطعاً مي
تواند بعنوان يک ماده مغذي در تغذيه انسان و حيوانات نيز مطرح باشد. اما برخي از نوشته ها حاکي از خواص خارق العاده گرده در تغذيه انسان
است که قطعا اين خواص ارتباطي با مواد غذايي معمولي موجود در گرده ندارد، زيرا اين مواد در غذاهاي ديگر نيز بمقدار کم و بيش يافت مي
شود. بنابراين بايد مواد خاصي در گرده وجود داشته باشد که بتواند سبب اثرات شگفت انگيزي چون دادن نيروي جواني، افزايش قدرت جنسي در
مردها و ...شود. از قديم مصرف گرده در تغذيه انسانها مطرح بوده است، اما در سالهاي اخير، برخي از مردم با قرار گرفتن تحت تاثير تبليغات
شرکتهاي فراوري مواد غذايي که براي سود جويي، گرده را بعنوان يک ماده غذايي و دارويي خارق العاده معرفي کرده اند، به خوردن گرده روي آورده اند. ورزشکاران حرفه اي از گرده نيز همچون خاويار و برخي مواد ديگر بعنوان غذاي خاص نيروزا استفاده مي کنند. به هر حال بر اساس
نظريات علمي، گرده از لحاظ تمامي اسيدهاي آمينه ضروري، ويتامينها، مواد معدني و ... يک منبع غذايي غني، مغذي و مقوي به حساب مي آيد
و د تغذيه زنبور عسل نقش بسيار مهمي دارد.
در تغذيه انساني مصرف گرده فقط بمقدار يک قاشق چاي خوري بهمراه عسل در چهار نوبت از شبانه روز توصيه شده است.
تنها در يک کيلوگرم عسل ، چند ميليون گرده گل يافت مي شود که معموالً از ديد چشم غير مسلح پوشيده است
اندازه گرده گل از کوچکترين آن ( Myosotis) يک هزارم ميليمتر تا بزرگترين آن گرده گل کدو دو دهم ميليمتر با رنگهاي متنوع از زرد کم
رنگ تا قرمز و قهوه اي کامالً متنوع است.
در کنار عسل و عسلک، گرده گل )عنصر پرزينگي گل (مهمترين غذايي است که زنبور عسل براي زيستن و رشد بدان نياز دارد و آن را از روي
گلهاي گياهان جمع آوري و به کندو آورده و صرف تغذيه الروها مي نمايد. بدون گرده الروها و زنبورها قادر به ادامه حيات نيستند، البته موادي
وجود دارند که در مواقع ضروري براي مدت کوتاهي مي توانند تا اندازه اي جانشين گرده گل شود و کمبودش را نسبتا جبران نمايد ولي
جانشيني دائمي مشکل و غيرممکن است.
براي تشخيص دقيق نوع گل و منطقه اي که عسل از آن تهيه شده ار ست ، اقدام به تجزيه گرده گل ميکنند که هيچگونه احتمال اشتباه در آن
نيست از اين طريق ، ميتوان ارزش عسلهاي موجود در بازار را تشخيص داد و آنهايي که مي خواهند عسلهايي را به جاي نوع ديگر معرفي کنند ،
نا اُميد کرد .
تنها با ديدن خواص فيزيکي ظاهري عسل ) شکل ظاهري ، طعم ، رنگ و عطر ( نمي توان با اطمينان کيفيت آنرا مورد تائيد قرار داد و تنها
روش بدون خطا براي ارائه کارت هويت براي يک عسل، همان تجزيه گرده گل است.
»گــرده زنبـــور عســـل « (Bee Pollen)
در کنار عسل و عسلک، گرده گل )عنصر پرزينگي گل( مهمترين غذايي است که زنبور عسل براي زيستن و رشد بدان نياز دارد و آن را از روي
گلهاي گياهان جمع آوري و به کندو آورده و صرف تغذيه الروها مي نمايد. بدون گرده الروها و زنبورها قادر به ادامه حيات نيستند، البته موادي
وجود دارند که در مواقع ضروري براي مدت کوتاهي مي توانند تا اندازه اي جانشين گرده گل شود و کمبودش را نسبتا جبران نمايد ولي
جانشيني دائمي مشکل و غيرممکن است.
گرده افشانی:
بارور شدن گلها که باعث بوجود آمدن ميوه و دانه مي شود، هنگامي انجام مي شود که گرده گل با تخمدان که تخمکها در آن قرار دارند،
تماس پيدا کند. اين باروري از طريق انتقال گرده گل را گرده افشاني مي گويند.

زنبورهاي عسل ضمن جمع آوري شهد گلها موثرترين عامل در گرده افشاني هستند. زنبور عسل بخشي از گرده را روي تخمدان گلهاي ديگر
که به صورت ارادي به سراغ آنها مي رود قرار خواهد داد. در کشورهاي اروپايي و امريکايي باغداران کندوهاي زنبورداران را در فصل مورد نظر
براي انجام عمل گرده افشاني اجاره مي کنند.
جمع آوري گرده :زنبورداران اخيرا عالوه بر جمع آوري عسل، گرده را نيز جمع آوري مي کنند؛ زيرا ارزش گرده با رشد کنوني رژيمهاي
بهداشتي و طب طبيعي به سطح جالبي رسيده است. خواص درماني گرده گل به اندازه اي است که روز به روز تقاضا براي آن افزايش مي يابد
به همين دليل زنبورداران در جمع آوري گرده گل درآمد مکمل و خوبي براي خود ايجاد کرده اند.

ترکیبات گرده زنبور عسل:
به همان تعداد گل که در طبيعت وجود دارد، به همان اندازه گرده نيز وجود دارد .اشکال و اندازه دانه هاي گرده گل از کوچکترين آنها که
۰۱۱۱/۰ ميلي متر تا بزرگترين که ۰۱۱۱/۱۱۱ ميلي متر واقعا بسيار متنوع است. رنگ آنها بسيار متنوع و از زرد کمرنگ تا سياه که در اين ميان،
رنگهاي قهوه اي و قرمز نيز وجود دارند.
ترکیبات گرده گل عبارتند از پروتئين که ۰۲% آن را تشکيل مي دهد. و اکثر پروتئين هاي گرده گل از اسيدهاي آمينه اساسي که بدن
انسان قادر به توليد آنها نيست و اسيدهاي آمينه تسريع کننده رشد تشکيل شده اند. ارزش غذايي گرده گل را هنگامي مي توان اندازه گرفت که
به نقش اين پروتئين ها و خصوصا خواص هر يک از اسيدهاي آمينه پي ببريم:
ليزين: باعث تثبيت کلسيم شده، اشتها را تحريک مي کند. هضم غذا را آسان مي کند و براي تجديد گلوبولهاي قرمز مناسب است
تريپتوفان: امکان جذب ويتامين PP را که کمبود آن باعث ايجاد بيماري پالگر مي شود فراهم مي آورد.
آرژنین:از ناتواني، سردمزاجي و نازايي جلوگيري مي کند .
هیستیدین:امکان توليد هموگلوبين خون را فراهم مي کند.
فنیالالنین:متابوليسم ويتامين C را مشروط مي سازد.
سیستین:نرمي پوست را بهبود مي بخشد.
تیروزین:از پوست در برابر خورشيد محافظت مي کند.
لوسین :به کارايي مناسب لوزالمعده کمک مي کند.
میتونین:براي کبد و دستگاه گوارش مناسب است.
تمامي اسيدهاي آمينه اي که در سلول هاي زنده وجود دارند، در گرده گل نيز يافت شده اند. گلوسيدها خصوصا نشاسته و الکتوز )حدودا ۰۱%(،
ليپيدها )۲%( و آب (%5) ترکيبات گرده گل را تکميل مي کنند. ۰۲ درصد باقي مانده عناصر مختلفي هستند که برخي به خاطر عدم انجام
تجزيه دقيق هنوز شناخته نشده اند. اما ترکيبات شناخته شده عبارتند از:
ويتامينهاي گروهB ، ويتامينE ، Cو پروويتامين ) .A از گرده گل براي بدست آوردن مقادير زيادي کاروتن ) پيش ويتامين (A مي توان
استفاده کرد(.
اکثر نمکهاي معدني نظير کلسيم، پتاسيم، منيزيم، فسفر و. ...
تعدادي از ريز عنصرها
آنزيمهايي که براي متابوليسم بسياري از اعمال بدن مفيد هستند.
عناصر آنتي بيوتيک، باکتريواستاتيک
روبتن که گلوکسيدي است با تاثير مناسب بر مقاومت مويرگها.
در ايران هنوز مردم از موارد استفاده گرده گل اطالعي ندارند ولي در کشورهاي امريکايي و اروپا تقاضا بيشتر از عرضه به بازار است.
خواص دارویی گرده گل
گرده داراي تمامي مواد و عناصر غذايي پر مصرف و کم مصرف در بدن انسان است موادي چون اسيدهاي آمينه ضروري مواد معدني پرمصرف
يا کم مصرف در بدن، ويتامينها و اسيدهاي چرب ضروري، همه به مقادير زياد يا متوسط در گرده يافت مي شود .بسياري از مردم چنان تغذيه
مي کنند که علي رغم خوردن غذاهاي مقوي، همواره کمبود برخي عناصر معدني و بخصوص ويتامينها از جمله ويتامين E را دارند. از آنجا که
مصرف کامل غذاها در بدن انسان و حيوانات مستلزم وجود تمامي عناصر و مواد مورد نياز به مقدار کافي است و کمبود برخي مواد موجب کاهش
بازده مصرف ساير مواد غذايي مي شود مصرف گرده بعنوان مکمل غذايي مي تواند اين کمبودها را برطرف کند و باعث باال بردن بازده
متابوليسم مواد غذايي در بدن شود به همين جهت مالحظه مي شود که با مصرف گرده يا خاويار که حاوي ويتامينهاي A و E فراوان هستند،
شخص احساس افزايش قدرت بدني و قدرت جنسي مي کند. اين توجيه از نظر يک متخصص تغذيه کامال قابل قبول است. به همين ترتيب،
چنانچه ويتامينهاي A و E و عناصر معدني کم نياز و اسيدهاي آمينه ضروري از هر منبع غذايي يا مکمل به انسان برسد، هر نوع کمبود اين
مواد مرتفع مي شود و سوخت و ساز ساير مواد نيز بخوبي و با بازده باال انجام مي شود و مشابه اثرات مصرف گرده يا خاويار را شخص احساس
خواهد کرد. به هر حال، بدليل حساس بودن برخي اشخاص نسبت به مصرف گرده، مصرف آن بايد با مقدار اندک؛ مثل، يک گرم در روز شروع
شود و چنانچه حساسيتي به بار نيامد، مي توان مصرف آن را تا حداکثر ۰۱ گرم در روز )۰ بار در روز – هر بار سه گرم( افزايش داد خواص درمانی و فیزیولوژیکی گرده گل
خواص و فوائد حاصل از مصرف گرده گل بر طبق بعضي از شواهد غير علمي اين موضوع بسيار زياد هستند. برخي از مردم درباره اصالح يا
بهبود بيماريهاي مزمن گزارشاتي ارائه دادهاند. بهبودي تعداد زيادي از دردها و رنجهاي بزرگ آنها توسط گرده گل ليست شدهاند. جدول زير
خواص درماني گزارش شده درباره گرده گل و نتيجه تجربيات شخصي بدون هرگونه مطالعات طبي و بررسي علمي ديگر هستند .گاهي اوقات
از بين رفتن عالئم بيماري در اثر مصرف گرده گل، بوسيله پزشکان اطالع داده شده است اما بررسي هاي بيشتر براي چنين بهبوديهايي انجام
نشده است.
ادعاها و گزارشات از فوائد، بهبودها یا درمانهاي حاصله از مصرف گرده گل
مدارک علمی
مشاهدات طوالني مدت در مورد اثرات دارويي گرده گل تنها به مشکالت پروستات و حساسيت ها مربوط ميشود. دهها سال مشاهده اثرات گرده
گل در کشورهاي اروپاي غربي و تعدادي آزمايشات باليني در معالجه مشکالت پروستات ناشي از عفونتها و تومورهاي سرطاني موثر نشان داده
است. مکمل جيرههاي غذايي حيواني با استفاده از گرده گل براي بدست آوردن اضافه وزن و اثرات مفيد ديگر در مورد خوکچه ها، گوسالهها،
جوجههاي گوشتي و محيط کشت آزمايشگاهي حشرات نتايج مثبتي نشان داده است. اثرات مربوط به ميکروبشناسي هم مشاهده گرديده است
ولي اين موضوع به گلوکز اکسيداز اضافه که )همان آنزيمي که براي عمل ضد باکتريايي در عسل طبيعي استفاده ميشود( به وسيله زنبور عسل
قبل از اينکه عسل يا شهد با دانه گرده مخلوط شود، نسبت داده ميشود. بنابراين اين ويژگي در دانههاي گرده و بيشتر در نان گرده نمود پيدا
ميکند. اثر ضد ميکروبي گرده گل روي دست به طورخيلي جزئي آشکار است. برخي مدارک وجود دارد ک ه گرده گل ميتواند حيوانات و انسانها
را در مقابل اثرات زيان آور اشعه ايکس و تشعشعات محافظت نمايد.
خواص درمانی گرده گل، ویژگی ها و فوائد گرده گل
کاربردهاي دارویی امروزي گرده:
به منظور ايجاد عدم حساسيت در بيماران، معموالً گرده مستقيماً از گياهان جمع آوري مي شود، سپس عصاره گرده تزريق زير جلدي ميشود.
بيحسي از طريق خوردن گرده گزارش شده است اما هيچگونه صحت علمي وجود ندارد. براي معالجه مشکالت متعدد پروستات، گردهاي که
تجويز مي شود معموالً بصورت گلوله هاي خشک جمع آوري شده به وسيله زنبور عسل ميباشد. به نظر ميرسد که گرده کشورها يا مناطق مختلف
به يک ميزان اثر مثبت داشته باشند. در هر صورت گرده بطور رسمي به عنوان داروي طبي مشخص نشده است. از زمانيکه به نظر رسيده
مصرف گرده در بهبود شرايط عمومي و ميزان تبديل غذا در حيوانات و انسان موثر است، غالباً درخواست و تقاضا براي آن بيشتر شده است.
ممکن است استفادههاي دارويي ديگري از گرده در طب سنتي به عمل آيد.
کاربرد غذایی
امروزه گرده به طورعمده به عنوان غذا استفاده مي شود يا به عبارت صحيحتر به عنوان يک مکمل غذايي. البته ارزش گرده به عنوان يک ماده
غذايي براي انسان غالباً اغراقآمي ز بوده است،البته اين بدان معني نيست که مصرفش ممکن است مفيد نباشد، بلکه بطور علمي با جيرههاي
حيواني مختلف مفيد نشان داده شده است.
گرده اضافه شده به جيرهها براي دامها و حشرات آزمايشگاهي در بهبود سالمتي، رشد وميزان تغيير تبديل غذا نتيجه مثبت داشته است. جوجهها
بازده غذايي جزئي را با افزودن فقط ۱/۲% گرده به يک جيره غذايي متعادل نشان دادهاند. زنبورداران کندوهاي خود را با گرده خالص،
مکمل هاي گرده يا جانشين هاي گرده در طول دوره هايي که منابع گرده طبيعي محدود است تغذيه ميکنند
کاربرد گرده گل در مواد آرایشی:
اخير اً گرده در تهيه بعضي وسايل آرايشي با اين ادعا که تغذيه با گرده باعث جوان شدن پوست مي شود بکار ميرود. تاثير اين امر ثابت نشده و خطر حساسيت بسيار نيز وجود دارد. بنابراين تعدادي از افراد مستثني ميشوند و همچنين تعداد ديگر نيز در خطر داشتن حساسيت يا
عکسالعملهاي ناخوش آيند قرار ميگيرند، و اين عمل خيلي قابل توصيه نميباشد.
خواص دارویی و درمانی گرده گل
طریقه مصرف
گرده گل در وهله اول قبل از هر چيز يک تقويت کننده طبيعي است که وضعيت عمومي شخص را بهبود مي بخشد. بخاطر خواصي که در آن
موجود است،
کاربرد متنوعی را می توان براي گرده نام برد:
1- تنظیم کننده عمل روده: گرده گل فعاليت روده را عادي کرده و تنظيم کننده قابل توجهي براي آن مي باشد. مخصوصا گرده هايي که
توسط زنبورداران جمع آوري مي شود نوعي ماده غذايي عالي براي روده محسوب مي شود. گاهي اوقات آن را پليس روده مي نامند.
2- گرده گل و رفع کم خونی: گرده گل در کم خوني هاي خطرناک و کم کردن فشار خون موثر است. اين ماده هموگلوبين و اريتروسيت
خون را افزايش مي دهد.
3- رفع حساسیت: بيماران حساس به گرده گل در صورت خوردن عسل و يا در يونش هاي مومي )شان عسل( به خاطر داشتن گرده گل در
آنها، تدريجا درجه حساسيت کاهش يافته و بهبود مي يابند.
4- گرده گل اختالالت در کارايي اعمال بدن را تنظيم نموده و متابوليسم هاي ناقص را متعادل مي سازد.
5- گرده گل به افرادي که دوران نقاهت را مي گذرانند و يا به افراد خسته و ضعيف نيرو مي بخشد. به افرادي که دچار بي اشتهايي هستند
امکان مي دهد اشتهايي خود را بازيابند.
6- گرده گل به طور کلي در کمبودهاي مواد معدني، تاخير در رشد و شير دادن تجويز مي شود.
7- درمان یبوست توسط گرده گل بسيار موثر است. اين ماده با تخميرهاي روده اي و کوليت ها مبارزه مي کند. در درمان کولي باسيلوز و
باکتري هاي روده اي بسيار موثر است.

درمان کم خونی

09132282239 نام آگهی دهنده :
03133391845 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
iranasal.com لینک آگهی :
آدرس: اصفهان – خیابان امام خمینی- خیابان بسیج – خیابان باغ بهشت –کوی سادات – ساختمان دوم سمت چپ تلفن: 95022123-031-33391845-031-09132282239 ایمیل:fazel210@gmail.com سایت: www.iranasal.com آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll